Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon analizi, tıpkı korelasyon analizinde olduğu gibi değişkenler arasındaki ilişkiyi inceler. Ancak, korelasyon analizi değişkenler arasındaki ilişkinin var olup olmadığı varsa ne yönde bir ilişki olduğunu ele alır. Buna karşın regresyon analizinde, değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi söz konusudur.  Regresyon analizinde bağımlı ve bağımsız değişkenlerden söz edilirken, korelasyon analizinde böyle bir tanımlama bulunmamaktadır. Korelasyon ve regresyon arasındaki bir diğer önemli fark da regresyon analizinin ileriye dönük tahminler yapma konusunda imkân sağlamasıdır.

Regresyon Analizi Ne Zaman Yapılır?

Yüksek lisans ve doktora tezlerinizdeki istatistiksel analizler konusunda bir istatistik firmasına başvurduğunuzda özellikle bir talepte bulunmadığınızda standart alacağınız hizmetler vardır. Çoğu zaman regresyon analizi bunun içerisinde yer almaz. Bunun sebebi çok zor bir analiz olmasından ziyade, başvuranın çoğu zaman regresyon analizinin kendi tezinde kullanılabileceğini bilmemesinden kaynaklanır. Danışman firmalarda aynı ücretin karşılığında daha fazla hizmet vermedikleri için yapmamayı tercih eder.

Peki regresyon analizini ne zaman talep edebiliriz? Regresyon bir değişkenin başka bir değişken üzerindeki etkisinin incelemeyi hedefler. Sosyal bilimler için konuşmak gerekirse, eğer 1’den fazla ölçek kullanıyorsanız ve bu ölçeklerden birinin diğerine etkisini değerlendirmeyi vaat ettiyseniz, bu analiz yöntemini tercih edebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse, tezinizin adı “İş tatmini’nin örgütsel bağlılığa etkisi” ise, veri toplama aracı olarak iş tatmini ölçeği ve örgütsel bağlılık ölçeğini kullandıysanız, verileriniz büyük ihtimalle uygundur. Bu yüzden regresyonu tercih edebilirsiniz.

Regresyon Analizi, Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler

Regresyon söz konusu olduğunda devreye bağımlı ve bağımsız değişkenler girer. SPSS yazılımı, analiz yaparken sizden bağımlı ve bağımsız değişkenler talep eder. Kısaca tanımlamak gerekirse,

Bağımsız Değişken: Bizim kontrolümüzde olan değişkendir. Bağımsız değişkeni kendimiz atarız.

Bağımlı Değişken: Alacağı değer, bağımsız değişkenin kontrolünde olan değişkendir.

Analiz öncesinde, öncelikle bağımlı ve bağımsız değişkenlerimizi belirlememiz gerekir. SPSS, analizi yaparken bizden bir tane bağımlı değişken talep ederken istediğimiz kadar bağımsız değişken tanımlayabiliriz. Bağımsız değişkenin bir tane olduğu durumlarda basit regresyon, birden fazla bağımsız değişkenin olduğu durumlarda ise çoklu regresyon analizi uygundur.

Daha önce verdiğimiz örnek üzerinden ilerleyecek olursak, “İş tatmini’nin örgütsel bağlılığa etkisi” için regresyon analizi yaptığımızda örgütsel bağlılık bağımlı değişkenimiz, iş tatmini ise bağımsız değişkenimiz olur. Bir bağımlı ve bir bağımsız değişken barındırdığı için bu bir basit regresyon örneğidir.

SPSS yazılımında doğrusal regresyon analizi

Çoklu regresyona örnek vermek için bağımsız değişken sayısını arttırmamız yeterlidir. “iş tatmini ve örgütsel sessizliğin, örgütsel bağlılığa etkisi” için bir analiz yapacağımızı varsayalım. Burada bağımsız değişkenler iş tatmini ve örgütsel sessizlik olur. Bağımlı değişken ise yine örgütsel bağlılıktır.

SPSS’de çoklu regresyon analizi

Regresyon Modeli

Regresyon analizi için SPSS programını kullanıyorsak gerekli seçimleri yapıp “ok” düğmesine tıklarız. Yazılım analizi yaptık sonra bize bir model sunar. Ayrıca bu model için bir ANOVA testi gerçekleştirir.

Kurulan modeldeki R2 değeri bağımlı değişkendeki değişimin, bağımsız değişkenle ne kadar açıklanabildiğinin bir ölçütüdür.

Regresyon Modeli

ANOVA testi ise, regresyon için kurulan modelin anlamlı olup olmadığını ifade eder.

Regresyon analizi için kurulan modelin anlamlı olması gerekir

Regresyon Analizinde Beta Nedir?

Korelasyon analizinde korelasyon katsayısı bulunduğu gibi regresyon analizinde de regresyon katsayısı vardır. Bu katsayı bağımsız değişkende meydana gelen bir birimlik değişkenin, bağımlı değişkende kaç birimlik değişime nede olduğunu ifade eder. SPSS’de katsayılar (coefficients) tablosunda verilir. Bunun yanı sıra regresyon denklemini kurabilmemiz için bir de sabite ihtiyaç duyarız. Bu değer de yine katsayılar tablosunda “sabit”(constant) olarak verilir.

Resimde verilen tabloya göre regresyon denklemi kurmak istersek; y=öz liderlik ölçeği x=psikolojik dayanıklılık ölçeğidir. Beta katsayısı burada 0,427 ve sabit değer 64,624’tür. Buna göre regresyon denklemi;

y=0,427x + 64,624

şeklinde yazılabilir.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinizde regresyon konusunda yardım almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İstatistik Hocam Hakkında

Copyright © 2013-2021 istatistikhocam.com